خرید و فروش فایل| کانلاین

پایان نامه رشته مدیریت بررسی سبک های مدیریت در افزایش بهره وری سازمان آموزش و پرورش شهرستان اقلید

حجم : 174KB

نوع فایل : word

قیمت: 8500تومان

تعداد صفحات : 90

تعداد فصول : 5
پایان نامه رشته مدیریت بررسی سبک های مدیریت در افزایش بهره وری سازمان  آموزش و پرورش شهرستان اقلید
حمایت از خریداران
اطلاعات فروشنده
نام : حسین باستان زادی
برچسب ها
پایان نامه رشته مدیریت بررسی سبک های مدیریت در افزایش بهره وری سازمان آموزش و پرورش شهرستان اقلید

چکیده :

هدف این تحقیق بررسی سبک های مدیریت در افزایش بهره وری سازمان آموزش و پرورش اقلید می باشد. در این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردي و از منظر گردآوري داده، روشي همبستگی محسوب مي‌شود.و روش گردآوری اطلاعات نيز ميداني مي باشد.

از نظر هدف می توان روش تحقیق را به روش های: تاریخی، توصیفی و تجربی تقسیم بندی کرد همچنین تحقیق را از لحاظ ماهیت و روش به سه دسته کلی: بنیادی، نظری و کاربردی تقسیم بندی می کنند.

چون هدف کلی این تحقیق بررسی سبک های مدیریت در افزایش بهره وری سازمان آموزش و پرورش شهرستان اقلید می باشد روش توصیفی – تحلیلی، علّی پس از وقوع مورد توجه محقق قرار گرفت.برای پرسش نامه استفاده شده در تحقیق حاضر پایایی محاسبه می شود . و در تجزیه و تحلیل داده  از نرم افزار spss استفاده شده است .

نام و نام خانوادگی: